Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového systému www.vizitkyaoznamenia.sk:
Ing. Ivan Fiala  PC-BLOK
Mierové nám. 4
903 01 Senec
IČO: 17 735 998
Tel.: 0949 246 589
Tel.: 0903 412 447, 0911 580 366
E-mail: pcblok zavináč pcblok bodka sk

Prevádzkovateľ Ing. Ivan Fiala PC-BLOK týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

Účel získavania a spracovania osobných údajov:

zhotovenie vizitiek, oznámení, samolepiek ap. (ďalej len "spoločenskej tlače").

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. Právnym základom pre získavanie osobných údajov je zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutá osoba), ktorá je vo forme objednávky. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania:
meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa. Tieto údaje zákazník odosiela pomocou objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľovi. Tel. číslo a e-mail sú potrebné pre potvrdenie objednávky, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú jednak nutné pre samotné zhotovenie spoločenskej tlače, ako aj pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky.
Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme.

V listinnej forme sa spracúvajú vo forme:
- evidencie objednávok - z osobných údajov sa uvádza iba priezvisko zákazníka
- faktúr - s osobnými údajmi - meno, priezvisko, adresa (evidujú sa v knihe odoslaných faktúr)
- podacích lístkov - v rámci poštového styku (sú prikladané k účtovným dokladom)

Všetky uvedené doklady sa uchovávajú v uzamykateľnej miestnosti bez prístupu nepovolaných osôb.

V elektronickej podobe a spracúvajú osobné údaje nasledovne:
- v počítači sa objednávky s osobnými údajmi nachádzajú v poštovej schránke po dobu 1 mesiaca (pre prípad reklamácie). Po uplynutí 1 mesiaca sú z poštovej schránky odstránené
- po dobu 1 mesiaca sa v počítači uchovávajú aj osobné údaje v rámci predlôh spoločenskej tlače (taktiež pre prípad reklamácie alebo pre prípad doobjednania tlače). Ak zákazník nevyjadrí súhlas s uchovaním úplnej predlohy pre prípadnú budúcu objednávku, po uplynutí 30 dní sa osobné údaje z týchto predlôh vymažú.

Údaje sú v počítači chránené antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný.
K počítaču nemajú prístup žiadne nepovolané osoby.

Získané osobné údaje v žiadnom prípade nespokytujeme iným subjektom, ani ich nikde nezverejňujeme.

Zákazník je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje. Zákazník sa zároveň zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Zákazník môže vyjadriť súhlas s tým, aby zhotovená predloha spoločenskej tlače s jeho osobnými údajmi bola v počítači prevádzkovateľa uchovaná na neurčitú dobu z dôvodu uľahčenia budúcej možnej objednávky. Zákazník môže kedykoľvek písomne, telefonicky alebo odoslaním e-mailu požiadať o vymazanie jeho osobných údajov z predlôh spoločenskej tlače uložených v počítači prevádzkovateľa. Pokiaľ zákazník nedá súhlas s uložením predlohy s jeho osobnými údajmi kvôli budúcej možnej objednávke, tieto údaje budú z počítača prevádzkovateľa vymazané 30 dní (reklamačná doba) po vyhotovení a odoslaní zákazky. Po 30 dňoch sa z počítača vymazáva aj elektronická komunikácia so zákazníkom, resp. objednávkový formulár.