Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.vizitkyaoznamenia.sk:
Ing. Ivan Fiala  PC-BLOK
Nám. 1. mája 27, 903 01 Senec
prevádzka: Lichnerova 33, 903 01 Senec
v zastúpení:
Ing. Ivan Fiala, IČO: 17 735 998
Ing. Ľubica Fialová, IČO: 34 406 182
Tel.: 0949 390 559
Tel.: 0903 412 447, 0911 580 366
E-mail: pcblok zavináč pcblok bodka sk

Prevádzkovateľ Ing. Ivan Fiala PC-BLOK týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia GDPR č. 2016/679 (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

2. Účel získavania a spracovania osobných údajov a právny základ spracovania osobných údajov:
Osobné údaje sa získavajú a spracovávajú výhradne za účelom zhotovenia tlače (vizitiek, oznámení, samolepiek ap. - ďalej len "spoločenskej tlače") alebo inej služby podľa objednávky zadávateľa (zákazníka).

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. Právnym základom pre získavanie osobných údajov je zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutá osoba), ktorá je vo forme objednávky. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

3. Oprávnený záujem, ktorý sa spracovaním sleduje
Oprávneným záujmom je vyhotovenie zákazky na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutou osobou). Zákazníkom (zadávateľom zákazky) môže byť fyzická osoba-občan, fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba. Od zákazníkov nepožadujeme žiadnu registráciu, neoslovujeme ich ani reklamnými ani inými marketingovými ponukami.

4. Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania:
Riadime sa zásadou minimalizácie osobných údajov a spracovávame iba tie, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie zákazky. Obvykle sú to: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa, príp. IČO a DIČ. Tieto údaje zákazník dobrovoľne odosiela pomocou objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľovi. Zákazník sa sám dobrovoľne rozhodne, ktoré osobné údaje nám poskytne a akým spôsobom (osobne, telefonicky, e-mailom, pomocou formulára na webstránke). Tel. číslo a e-mail sú potrebné pre potvrdenie objednávky, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre promptnejšie konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú jednak nutné pre samotné zhotovenie spoločenskej tlače, ako aj pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky. IČO a DIČ sú potrebné pri vyhotovení faktúry.
Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme.

V listinnej forme sa spracúvajú vo forme:
- evidencie objednávok - z osobných údajov sa uvádza iba priezvisko zákazníka
- faktúr - s osobnými údajmi - meno, priezvisko, adresa (evidujú sa v knihe odoslaných faktúr)
- podacích lístkov - v rámci poštového styku (sú prikladané k účtovným dokladom)

Všetky uvedené doklady sa uchovávajú v uzamykateľnej miestnosti bez prístupu nepovolaných osôb.

V elektronickej podobe sa spracúvajú osobné údaje nasledovne:
- v počítači sa objednávky s osobnými údajmi nachádzajú v poštovej schránke
- v počítači sa uchovávajú aj osobné údaje v rámci predlôh spoločenskej tlače.
- v počítači v účtovnom programe sa evidujú osobné údaje v knihe odoslaných a prijatých faktúr a v adresári
Údaje sú v počítači uchovávané na šifrovanom disku, chránené antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný.
K počítaču nemajú prístup okrem prevádzkovateľa žiadne nepovolané osoby.

5. Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Pri spracovaní a uchovávaní OÚ sa riadime daňovými a účtovnými zákonmi platnými v SR a lehotami vyžadovanými týmito zákonmi (osobné údaje obsiahnuté v listinnej forme dokladov). Osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v poštovej schránke a v rámci predlôh spoločenskej tlače sa uchovávajú po dobu 24 mesiacov (doba nevyhnutná na vybavenie reklamácie). Zákazník sa odoslaním objednávky zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Zákazník môže vyjadriť súhlas s tým, aby zhotovená predloha spoločenskej tlače s jeho osobnými údajmi bola v počítaci prevádzkovateľa uchovaná na neurčitú dobu z dôvodu uľahčenia prípadnej budúcej objednávky. Zákazník môže kedykoľvek (v prípade, že vie, že nebude uplatňovať reklamáciu) ústne, písomne, telefonicky alebo odoslaním e-mailu požiadať o vymazanie jeho osobných údajov z predlôh spoločenskej tlače uložených na disku prevádzkovateľa ("právo byt zabudnutý"). Pokiaľ zákazník nedá súhlas s uložením predlohy s jeho osobnými údajmi kvôli budúcej možnej objednávke, tieto údaje budú z pocítača prevádzkovateľa odstránené po uplynutí 24 mesiacov. Zákazník má právo kedykoľvek si vyžiadať svoje osobné údaje, má právo namietať, právo kedykoľvek si vyžiadať prístup k svojim osobným údajom a má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám.
K osobným údajom môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa tieto subjekty: Websupport, s.r.o. - poskytovateľ hostingových služieb Slovenská pošta, a.s. (pri odosielaní hotových zákaziek poštou) Tempostemp - Ladislav Benkovič (pri výrobe pečiatok) Okrem uvedených subjektov osobné údaje nie sú prístupné ani poskytované iným tuzemským ani medzinárodným spoločnostiam, ani ich nikde nezverejňujeme.

7. Opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov
K spracovaniu a uchovávaniu vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne. Prijali sme technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu, odcudzeniu alebo neoprávnenej manipulácii s nimi. Osobné údaje sú uložené na zašifrovanom disku počítača, ktorý je chránený heslom a antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Prístup k počítaču má iba prevádzkovateľ, žiadne iné nepovolané osoby. Účtovné doklady, obsahujúce OÚ, sú bezpečne uložené v uzamknutom stole a uzamknutej miestnosti a nemá k nim prístup nikto iný okrem prevádzkovateľa. Účtovné doklady starších účtovných období sú bezpečne uložené v archíve, ktorý je uzamknutý, bez prístupu cudzch osôb. Denne vykonávame kontrolu bezpečnostných opatrení na ochranu vašich osobných údajov, mesačne kontrolujeme dodržiavanie lehôt na uchovávanie osobných údajov. Pri zistení bezpečnostného incidentu (strate, krádeži, zneužití osobných údajov) vás budeme o tom najneskôr do 72 hodín informovať, rovnako ako aj Úrad na ochranu osobných údajov SR.